Glass System Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością realizuje projekt pn. „Wzrost konkurencyjności spółki GLASS SYSTEM POLSKA SP. Z O.O poprzez wdrożenie strategii biznesowej”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Działanie 3.2 Internacjonalizacja MŚP, Poddziałanie 3.2.2 Modele biznesowe. Glass system

Glass System Polska Sp. z o.o. realizuje projekt w ramach Działania 3.2 Internacjonalizacja MŚP, Poddziałanie 3.2.2 Modele biznesowe

03 sie

 

Glass System Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością realizuje projekt pn. „Wzrost konkurencyjności spółki GLASS SYSTEM POLSKA SP. Z O.O poprzez wdrożenie strategii biznesowej”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Działanie 3.2 Internacjonalizacja MŚP, Poddziałanie 3.2.2 Modele biznesowe.


I. CEL PROJEKTU I EFEKTY JEGO REALIZACJI

Realizowany projekt ma na celu zwiększenie udziału eksportu w całkowitej sprzedaży produktów oferowanych przez spółkę poprzez wejście na 3 nowe rynki docelowe: Niemy, Czechy oraz Słowacja z innowacyjną i kompleksową ofertą eksportową innowacyjnych produktów:

 • - systemy ścian szklanych
 • - systemy balustrad szklanych
 • - szklane elewacje budynków
 • - drobne elementy wykończeniowe wnętrz

Spółka posiada międzynarodowe kontrakty handlowe pozyskane w 2015 roku na sprzedaż oferowanych przez siebie usług marketingowych oraz reklamowych – podpisane z partnerami. Dodatkowo w wyniku realizacji projektu spółka podpisze jeszcze co najmniej 5 nowych kontraktów handlowych. W ramach projektu zrealizowane zostaną w całości wszystkie zadania uwzględnione w Strategii Biznesowej, w tym:

 1. 1. Udział w imprezach targowo wystawienniczych w charakterze wystawcy podczas targów
 2. 2. Udział w misjach gospodarczych za granicą z możliwością wizytacji imprez targowych
 3. 3. Działania promocyjne podczas targów wystawienniczych oraz misji gospodarczych
 4. 4. Działania uzupełniające - zakup baz danych oraz zakup usług IT
 5. 5. Certyfikacja produktów

Realizacja zaplanowanych w projekcie działań przyczyni się do realizacji następujących celów szczegółowych:

 • - zwiększenia przychodów z działalności eksportowej (wzrost wielkości eksportu do ogólnej sprzedaży firmy)
 • - zwiększenia sprzedaży usług oferowanych przez spółkę za granicą
 • - zwiększenia rozpoznawalności i konkurencyjności marki na rynku międzynarodowym
 • - nawiązania stałej współpracy z nowymi partnerami zagranicznymi
 • - dotarcia do nowych grup odbiorców zagranicznych wprowadzenia produktów i usług, zainspirowanych działalnością konkurencji na rynkach docelowych.

Poza bezpośrednimi korzyściami, jakie osiągnie Glass System Polska w wyniku realizacji projektu, nastąpi wzmocnienie pozycji polskiej gospodarki poprzez promocję Polski, jako atrakcyjnego partnera gospodarczego i miejsca nawiązywania kontaktów handlowych oraz realizowania inwestycji. Projekt przyczyni się także do zwiększenia polskiego eksportu i liczby przedsiębiorców prowadzących działalność eksportową.

II. WARTOŚĆ PROJEKTU

Wydatki ogółem: 364 079,99 PLN

Wydatki kwalifikowalne: 296 000,00 PLN

III. WKŁAD FUNDUSZY EUROPEJSKICH

Dofinansowanie projektu z UE: 132 903,99 PLN

Mazowieckie UE